Trải Nghiệm Hái Vú Sữa Vườn Nhà

Trải Nghiệm Hái Vú Sữa Vườn Nhà Thật ra hái sẽ có 1 cây có gắn cái đầy cắt như kiểu dạng cây kéo í, do này trái cao quá nên mình chế ra cây này (cây chuyên cắt thì ngắn hơn).
người yêu thích