tra sua bobapop - lanh binh thang

Trà Sữa BoBaPop - Lãnh Binh Thăng

35.500 đồng / người
open_time.png Giờ hoạt động: 8:00h - 22:00h
address.png 376 Lãnh Binh Thăng, Phường 04, Quận 11, Hồ Chí Minh
Đánh giá địa điểm