Tình trạng hiện tại của nhóm chúng ta 🙂

Ai giống mình giơ tay cái ✋
người yêu thích