Ngắm Đà Nẵng từ một góc độ khác...

Ngắm Đà Nẵng từ một góc độ khác... #divatrainghiem #checkindanang #azidvoal
người yêu thích