Ký ức về Ba Hòn Đầm

Một số hình ảnh trong chuyến đi chơi của team ở Ba Hòn Đầm năm 2015
người yêu thích