hung cafe - nui truc

Hưng Cafe - Núi Trúc

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 76 Núi Trúc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (04) 35 185 535

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app