Đừng nhây với “chế”

:)) từ 1 bạn Fan. —> Hợp lý !
người yêu thích