Chè khúc bạch

Tại thèm qué nên rong rủi đi mua cho thỏa cơn thèm thuồng Ly 15k mà ngon gê, mỗi tội hơi ít và chỉ có 1 màu hà thui...😂😂😂😂.... nói chung cũng thỏa được cơn thèm
người yêu thích