cafe ngan pho

Cafe Ngàn Phố

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 41 Trần Quang Diệu, Thành phố Vinh, Nghệ An
Điện thoại: +84 38 3565 166

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app