Bún đậu mắm tôm - A Chảnh

Đó giờ ăn thấy chỗ này là oke nhất Quán ở đường Nguyễn Thượng Hiện thì phải
người yêu thích