25 restaurant

25 Restaurant

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 25 Hàm Nghi, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Điện thoại: +84 98 468 24 00

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app