tony milk tea

Tony Milk Tea

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 29 Đà Nẵng, Thị trấn Núi Đèo, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app