mister lai kitchen

Mister Lai Kitchen

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: Mister Lai Kitchen, Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app