five star vietnam - van tri

Five Star Vietnam - Vân Trì

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 161 Vân Trì, Huyện Đông Anh, Hà Nội
Giá tiền: 10.000VND - 50.000VND

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app