espressammente illy cafe - nguyen duc canh

Espressammente Illy Cafe - Nguyễn Đức Cảnh

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 153 Nguyễn Đức Cảnh, Quận 7, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 54 123 292

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app