Cơm tấm Cali 10 - Now Zone

Cơm tấm Cali 10 - Now Zone

open_time.png Giờ hoạt động: 8:00h - 9:00h
address.png Lầu 4, Quận 1, Hồ Chí Minh
Đánh giá địa điểm