burger tau bay ifo & mi tron indonesia - vo oanh

Burger Tàu Bay IFO & Mì Trộn Indonesia - Võ Oanh

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: Đường Võ Oanh, Quận Bình Thạnh, Phường 25, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0975529504

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app