blue sky bar

Blue sky Bar

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: Hạ Long, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại: (0333) 640 888

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app