bakej - korea barbecue

Bakej - Korea Barbecue

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 178 Quang Trung, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: 0905 770 719

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app