39b cafe - hang hanh

39B Cafe - Hàng Hành

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 39B Hàng Hành, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (04) 38 251 859

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app